Avís legal

AVÍS LEGAL

Aquest Avís Legal (d’ara endavant, “l’Avís Legal”) regeix l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini https://www.salus.coop/ i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc Web”). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’Usuari”). En cas de no estar d’acord amb aquest Avís Legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense fer-lo servir.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest Avís Legal, l’Usuari manifesta:

a) Que ha llegit, entén i accepta allò que s’ha exposat aquí.

1. Informació general del Lloc Web

A continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: SALUS, GOVERNANCE OF HEALTH DATA, SSCL. (en endavant referit pel seu nom comercial, “SALUS”).

Domicili social: c/ Ronda de la Universitat, 33, 1º, 1ª, 08007 Barcelona, Espanya.

C.I.F.: F67114629

E-mail: info@salus.coop

Dades registrals: Inscrita en el Registre de Cooperatives de [província], tom [indicar], foli [indicar], full [indicar], inscripció [indicar].

2. Accés al Lloc Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

3. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís Legal, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin qualssevol normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, dapologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, «correu escombraries», «cartes en cadena», «estructures piramidals», o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
  • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.
  • No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
  • L’Usuari s’obliga a mantenir indemne SALUS davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, SALUS el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics denllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a lUsuari accedir a altres pàgines i portals dInternet (en endavant, “Llocs Enllaçats“). En aquests casos, SALUS només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hi hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho pot comunicar a SALUS.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats no ha de pressuposar la formalització d’acords entre SALUS i els responsables o titulars dels mateixos, així com tampoc la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats i/o els seus continguts per part de SALUS. Tret que s’indiqui expressament el contrari al Lloc Web, SALUS no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys i perjudicis que aquests puguin produir a l’Usuari oa qualsevol tercer.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web entenent per aquests, a títol merament enunciatiu però no exhaustiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de SALUS o de tercers llicenciadors, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials i altres signes distintius publicats al Lloc Web són titularitat de SALUS o de tercers cedents i/o llicenciadors, sense que es pugui entendre cedit a l’Usuari cap dret sobre aquests.

6. Queixes, reclamacions i sol·licituds dinformació

L’Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d’informació a SALUS, utilitzant qualsevol de les següents vies:

a) Enviant un escrit a c/ Ronda de la Universitat, 33, 1º, 1ª, 08007 Barcelona, Espanya.

b)  Enviant un correu electrònic a la direcció info@salus.coop.

7. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquestes Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. L’Usuari i SALUS acorden sotmetre qualsevol controvèrsia derivada de l’ús del Lloc Web als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.