PSEUDOANONIMAT GARANTIT

”Som pioneres en l’ús de blockchain per garantir la pseudoanoni-mització dels i les donants i de les seves dades.”

Francesc López Seguí, Cap Tecnologia i co-fundador de Salus.Coop.

Al quadre veuràs com des del moment que accedeixes a l’App tant la teva identitat com les dades que se’n deriven esdevé anònima. La informació es fracciona i es guarda en diversos servidors, només accessible per aquelles persones o centres que tu autoritzis explícitament.

I per a que així consti, tota aquesta operació queda “gravada” a Blockchain; una mena de llibre de registre que no es pot modificar.